Formularz ubezpieczenia firmy
Ubezpieczenie
mienie firmy na wypadek zniszczeń spowodowanych ogniem i innymi zdarzeniami losowymiUbezpieczenie od pożaru, zalania, przepięcia w sieci elektrycznej, powodzi, uderzenia pioruna, zerwania dachu przez huragan, szkód wyrządzonych przez śnieg i grad, upadek drzewa i szereg innych zdarzeń związanych z pogodą lub wypadkami losowymi.
mienie firmy na wypadek kradzieży i rabunkuUbezpieczenie na wypadek włamania do budynku/ów Twojej firmy. Ubezpieczenie obejmuje maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt biurowy, stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny, nakłady inwestycyjne, wartości pieniężne, mienie pracownicze i osób trzecich.
firmę od odpowiedzialności cywilnejUbezpieczenie na wypadek, gdyby ktoś domagał się od Twojej firmy odszkodowania. OC chroni odpowiedzialność Twojej firmy, gdy w myśl obowiązujących przepisów prawa jesteś zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Możesz ubezpieczyć swoją odpowiedzialność w zakresie: OC pracodawcy, OC za podwykonawców, OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług, OC za produkt, OC za zanieczyszczenie środowiska.
pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadkówOchrona dla pracowników na wypadek złamanej nogi, skręconego nadgarstka, rozbitej głowy i innych nagłych zdarzeń Towarzystwo wypłaci odszkodowanie , jeżeli Twój pracownik będzie miał wypadek, którego skutkiem będzie tzw. trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.
PLN
PLN
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
budynki, budowle
Wartość PLN
maszyny, urządzenia
Wartość PLN
wyposażenie
Wartość PLN
stacjonarny sprzęt elektroniczny
Wartość PLN
przenośny sprzęt elektronicznylaptopy, notebooki, palmtopy, telefony komórkowe
Wartość PLN
środki obrotoweMienie zaliczane do rzeczowych aktywów obrotowych według obowiązujących przepisów: materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby (m.in.: opakowania, materiały eksploatacyjne i pomocnicze), wytworzone lub przetworzone produkty gotowe zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty, surowce oraz towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, a także części zamienne i zapasowe, jeżeli nie są zaliczane do środków trwałych.
Wartość PLN
rzeczy ruchome przyjęte do sprzedaży
Wartość PLN
rzeczy ruchome przyjęte w celu wykonania usługi
Wartość PLN
nakłady inwestycyjneUdokumentowane koszty poniesione na remonty kapitalne, adaptacyjne oraz wykończenie wnętrz pomieszczeń będących własnością przedsiębiorstwa lub zajmowanych przez nie na podstawie innego tytułu prawnego.
Wartość PLN
wartości pieniężneGotówka, czeki wystawione przez inne podmioty, akcje, obligacje na okaziciela nie dopuszczone do publicznego obrotu, znaki akcyzy, złoto, srebro, platyna, kamienie szlachetne i półszlachetne oraz wyroby z nich wykonane.
Wartość PLN
instalacja sygnałowo-alarmowe wywołujące alarm w miejscu całodobowego nadzoru, z możliwością natychmiastowego powiadomienia jednostek straży pożarnej
stałe/półstałe urządzenia gaśnicze, (np. tryskaczowe, zraszaczowe, pianowe, gazowe itd.)
elektroniczny system wykrywania i sygnalizacji pożaru profesjonalnym służbom ochrony mienia (np: straż przemysłowa, straż pożarna, policja)
służba dozorująca obiekt przez 24 h
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem
maszyny, urządzenia
Wartość PLN
wyposażenie
Wartość PLN
stacjonarny sprzęt elektroniczny
Wartość PLN
przenośny sprzęt elektronicznylaptopy, notebooki, palmtopy, telefony komórkowe
Wartość PLN
nakłady inwestycyjneUdokumentowane koszty poniesione na remonty kapitalne, adaptacyjne oraz wykończenie wnętrz pomieszczeń będących własnością przedsiębiorstwa lub zajmowanych przez nie na podstawie innego tytułu prawnego.
Wartość PLN
wartości pieniężneGotówka, czeki wystawione przez inne podmioty, akcje, obligacje na okaziciela nie dopuszczone do publicznego obrotu, znaki akcyzy, złoto, srebro, platyna, kamienie szlachetne i półszlachetne oraz wyroby z nich wykonane.
Wartość PLN
gotówka
Wartość PLN
mienie w transporcie
Wartość PLN
od dewastacji, wandalizmuRozmyślne uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie np. uszkodzenie przedmiotów podczas włamania. Nie obejmuje graffiti.
Wartość PLN
służba dozorująca obiekt przez 24 h
elektroniczne urządzenia wywołujące alarm lokalny (sygnalizacja świetlna lub dźwiękowa)
elektroniczny system wykrywania i sygnalizacji włamania połączony z systemem monitoringu, z włączeniem do akcji załóg patrolowo interwencyjnych luz z powiadomieniem policji
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadanego mienia
OC pracodawcy
OC za wózki widłowe
OC za podwykonawców
OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług (OC kontraktowe)
OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego
OC za szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego
OC za szkody w rzeczach ruchomych przekazanych Ubezpieczającemu w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszcenia lub innych podobnych części
OC najemcy za szkody w nieruchomościach
OC najemcy za szkody w rzeczach ruchomych
OC za produkt
OC za produkty wprowadzone do obrotu przed zawarciem umowy ubezpieczenia
OC za szkody powstałe wskutek połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami albo dalszej obróbki wadliwego produktu
OC za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń Ubezpieczającego
OC za zanieczyszczenie środowiska
OC za przeniesienie chorób zakaźnych
OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków
OC za wypadki powstałe poza granicami RP
Ubezpieczenie NNW pracowników
Dodatkowe informacje
ubezpieczeniem OC członków zarządu (D&O)
ubezpieczeniem kredytu kupieckiego
ubezpieczeniem utraty zysku
gwarancją zapłaty wadium
gwarancją należytego wykonania kontraktu
gwarancją usunięcia wad i usterek
gwarancją zwrotu zaliczki
grupowym ubezpieczeniem zdrowotnym pracowników
grupowym ubezpieczeniem na życie pracowników
Aktualne ubezpieczenie
Dane kontaktowe